Gemeenschappelijke medezeggenschap

GMR

Een deel van de taken van de MR is overgeheveld naar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Hierin worden zaken besproken die schooloverstijgend en van belang zijn voor alle scholen van de Stichting. Binnen PCPO De Meent functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR). De leden van de GMR participeren ieder in een aantal beleidsportefeuilles.

De GMR is de schakel tussen ouders, personeel en bestuur. Voor ouders en personeel is het belangrijk te weten dat er een GMR is, wat zij doet en wie daar namens hen zitting in hebben. Zodoende kunnen zij bij hun vertegenwoordigers terecht met klachten, vragen of suggesties. Iedere MR vaardigt twee leden (één ouder en één teamlid)af naar deze GMR. Hier worden beslissingen genomen die alle scholen aangaan. Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures.

De GMR overlegt met de directeur-bestuurder namens het bestuur over schooloverstijgende zaken zoals:

  • Aannamebeleid leerlingen
  • Beleid normjaartaak
  • Deeltijdbeleid
  • Gedragscode internet
  • Beleid gesprekscyclus
  • Beleid op leerlingenvervoer en veiligheid
  • (Na)scholingsbeleid
  • Beleid op taakbelasting
  • Time-out en verwijdering leerlingen

Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten te bepalen, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn worden in de MR besproken, zoals financiën, schoolorganisatie, aanname van nieuw personeel, enz. Wanneer een ouder van een bepaald onderwerp vindt dat het eens in de (G)MR aan bod moet komen, kan dat aangegeven worden bij de leden van deze Raden. Bij deze personen is vanzelfsprekend ook meer informatie verkrijgbaar.

Op 1 januari 2007 is de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) ingevoerd. De WMS eist de opstelling van een medezeggenschapsstatuut, met daarbij passende reglementen voor MR en GMR. De medezeggenschapsreglementen van PCPO De Meent zijn te downloaden van onze site.

 

 

Terugbelverzoek

Velden met een * zijn verplicht