Bestuur en organisatie

Directeur-bestuurder

De dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid van De Meent is in handen van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is statutair bevoegd om leiding te geven aan de organisatie en beslissingen te nemen. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur van De Meent.


“Als directeur-bestuurder wil ik bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs zodat kinderen in hun leven optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen. Daarvoor is het van belang dat ik als directeur-bestuurder verbonden ben met de scholen. Het beleid en de afspraken die we met elkaar maken zijn er op gericht dat de leerkrachten voor de klas de ruimte en de mogelijkheden krijgen om, met inzet van al hun kwaliteiten, er voor de kinderen te zijn. Ik ervaar De Meent als een betrokken leergemeenschap waarbij iedereen zich inzet voor goed onderwijs aan elk kind.”
- Geerco André
About us
About us

Directeurenoverleg

Het Directeurenoverleg (bestaande uit de directeuren van onze vijf scholen) is integraal medeverantwoordelijk voor beleidsontwikkeling binnen De Meent en zorgt voor de uitvoering op schoolniveau. Zij is een adviesgevend orgaan. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de totale onderwijskundige kwaliteit van hun school en leggen verantwoordelijkheid af aan de directeur-bestuurder.

Toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur vormt samen met de directeur-bestuurder het bevoegd gezag van De Meent. Daarnaast fungeert het toezichthoudend bestuur ook als klankbord voor de directeur-bestuurder. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit:

 • Ria Barzilay - voorzitter
 • Debby van Bennekom - algemeen lid
 • Bernard de Bruin - algemeen lid
 • Erna ten Have - algemeen lid
 • Ricardo Dekker - algemeen lid
Het toezichthoudend bestuur wordt secretarieel ondersteund door Coby Hollander (bestuurssecretariaat@demeent.nu).
About us
About us

GMR

De GMR voert overleg namens ouders en medewerkers met de directeur-bestuurder over allerlei bovenschoolse aangelegenheden en oefent invloed hierop uit. Naast instemmingsrecht heeft de GMR op veel punten adviesrecht. De GMR bestaat uit ouders en medewerkers.

Samenstelling GMR schooljaar 2021-2022:
 • Rynco Pierik - voorzitter (medewerker De Wildemaet)
 • Everlien Peters - secretaris (medewerker De Borchstee)
 • Mike van Leeuwen (medewerker De Parel)
 • Dineke Boxhoorn (ouder De Parel)
 • Geertje Bekkema (medewerker Het Octaaf)
 • Cor Wijnolts (ouder Het Octaaf)
 • Alexander Gerritsen (ouder De Borchstee)
 • Joke Spijkerboer (ouder De Regenboog)
 • Christine Koornberg (ouder De Wildemaet)
De GMR is te bereiken via gmr@demeent.nu

Medewerkers bestuurskantoor

Naast de directeur-bestuurder bestaat het bestuurskantoor uit een HR-adviseur, een administratief medewerkster personeelszaken, controller, ICT-adviseur en een directiesecretaresse. Deze medewerkers ondersteunen de scholen op de diverse vakgebieden.

Theresia van den Hoek
Theresia van den HoekDirectiesecretaresse
Berrie Fijn
Berrie FijnAdministratief medewerkster personeelszaken
Jolanda Coehoorn
Jolanda CoehoornHR-adviseur a.i. (Akxento)
Harry Klein Obbink
Harry Klein ObbinkController
Gerko Fraanje
Gerko FraanjeBovenschools ICT-coördinator

Downloads

jaarverslag De Meent 2022
jaarverslag De Meent 2021
jaarverslag De Meent 2020
managementstatuut
bestuursreglement
strategisch meerjarenbeleidsplan 2020-2024
medezeggenschapsstatuut
reglement GMR